RODO - informacje

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Poniższa informacja jest realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:


1.
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający Herb-Apis Marek Żak ul.Królewska 18 30-045 Kraków NIP: 676-001-71-33, REGON: 350087145 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=63154f55-4d2c-4373-b0d8-0e93c6ed0b3d

Dane kontaktowe - e-mail: poczta@herbapis.pl, telefon: 12-423-32-31


2.
Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:

(1) świadczenia usługi zamawiania i rezerwacji produktów za pośrednictwem strony internetowej https://herbapis.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(3) wysyłki produktów oferowanych przez Sprzedającego - podstawą prawną

przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(4) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(5) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(6) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),


3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedającym.


4.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.


5
. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającego w celu obsługi sklepu internetowego herbapis.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedającego,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

(3) eService Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.


6.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontynuuj