Regulamin

Regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu Herb-Apis

Regulamin sklepu internetowego
Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym , w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( Herb-Apis Marek Żak, ul.Królewska 18, 30-045 Kraków ).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN

§1Definicje

 1. Adres pocztowy - i mię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.herbapis.pl/ koszty_wysylki.php zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków
e-mail: poczta@herbapis.pl
telefon: 12-423-32-31

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.herbapis.pl/ koszty_wysylki.php

 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie .

 4. Klient – p ełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych , o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego .

 9. Kupujący – zarówno Konsument , jak i Klient .

 10. Miejsce wydania rzeczy adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego .

 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.herbapis.pl/ koszty_wysylki.php

 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy , która może być przedmiotem zamówienia , a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 16. Przedmiot świadczenia przedmiot umowy.

 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie .

 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy .

 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbapis.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie .

 20. Sprzedający:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków
NIP: 676-001-71-33, REGON: 350087145, GIODO: 106206

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=63154f55-4d2c-4373-b0d8-0e93c6ed0b3d
KONTO BANKOWE: 58 1140 2017 0000 4502 0353 2975

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących .

 4. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta ,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została<span Konsumentowi<span <span wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez<span Sprzedającego<span lub osobę trzecią, za którą<span Sprzedający<span ponosi odpowiedzialność, albo przez<span Konsumenta<span , który postąpił według instrukcji otrzymanej od<span Sprzedającego<span ;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że<span Sprzedający<span zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję<span Konsumenta<span o zawarciu<span umowy<span , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem<span umowy.

 6. Wada prawna<span – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie<span – oświadczenie woli<span Kupującego<span złożone za pośrednictwem<span sklepu<span określające jednoznacznie: rodzaj i ilość<span produktów<span ; rodzaj<span dostawy<span ; rodzaj<span płatności<span ;<span miejsce wydania rzeczy<span , dane<span Kupującego<span a<span zmierzające bezpośrednio do zawarcia<span umowy<span pomiędzy<span Kupującym<span a<span Sprzedającym<span .

§2 Warunki ogólne


 1. Umowa<span zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy<span musi znajdować się na terytorium<span Rzeczpospolitej Polskiej<span .

 3. Sprzedający<span jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od<span wad<span .

 4. Wszystkie ceny podawane przez<span Sprzedającego<span wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny<span produktów<span nie zawierają kosztu<span dostawy<span , który określony jest w<span cenniku dostaw<span .

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111Kodeksu cywilnego, czyli te<span rmin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, ajeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień<span umowy<span w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia<span zamówienia<span poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego<span zamówienia<span , wysłanego do wskazanego<span miejsca wydania rzeczy<span wydrukowanych:<span dowodu zakupu<span , informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedający<span informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla<span produktów<span znajdujących się w<span sklepie<span .

 8. Sprzedający<span nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a<span Kupujący<span poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 9. Sprzedający<span zapewnia<span Kupującemu<span korzystającemu z<span systemu<span poprawność działania<span sklepu<span <span w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu<span www.herbapis.pl<span ,<span należy je wszystkie wyłączyć.

 10. Kupujący<span może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez<span sklep<span w celu ułatwienia procesu składania kolejnego<span zamówienia<span . W tym celu<span Kupujący<span powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez<span Kupującego<span , który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.<span Kupujący<span ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w<span sklepie<span .

 11. Sprzedający<span stosuje się do<span kodeksu dobrych praktyk<span .

§3Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia<span można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia<span zamówienia<span <span Kupujący<span powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do<span koszyka produktu<span ;

  2. wybór rodzaju<span dostawy<span ;

  3. wybór rodzaju<span płatności<span ;

  4. wybór<span miejsca wydania rzeczy<span ;

  5. złożenie w<span sklepie<span <span zamówienia<span poprzez użycie przycisku „<span TAK,<span <span Zamawiam z obowiązkiem zapłaty<span ”.

 3. Zawarcie<span umowy<span z<span Konsumentem<span następuje z chwilą złożenia<span zamówienia<span .

 4. Realizacja<span zamówienia<span <span Konsumenta<span płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a<span zamówienia<span płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty<span Konsumenta<span na koncie<span Sprzedającego<span , co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia<span zamówienia<span , chyba że<span Konsument<span nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym<span Sprzedającego<span .

 5. Zawarcie<span umowy<span z<span Klientem<span następuje z chwilą przyjęcia<span zamówienia<span przez<span Sprzedającego<span , o czym informuje on<span Klienta<span w terminie do 48 godzin od złożenia<span zamówienia<span .

 6. Realizacja<span zamówienia<span <span Klienta<span płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu<span umowy<span , a<span zamówienia<span płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu<span umowy<span i zaksięgowaniu wpłaty<span Klienta<span na koncie<span Sprzedającego<span .

 7. Realizacja<span zamówienia<span <span Klienta<span może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości<span zamówienia<span lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości<span zamówienia<span lub zgody<span Sprzedającego<span na wysłanie<span zamówienia<span za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie<span przedmiotu umowy<span następuje w terminie określonym na<span karcie<span <span produktu<span , a dla<span zamówień<span złożonych z wielu<span produktów<span w najdłuższym terminie z określonych na<span kartach<span <span produktów<span . Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji<span zamówienia<span .

 9. Zakupiony<span przedmiot umowy<span jest wraz z wybranym przez<span Kupującego dokumentem sprzedaży<span wysyłany wybranym przez<span Kupującego<span rodzajem<span dostawy<span do wskazanego przez<span Kupującego<span w<span zamówieniu miejsca wydania rzeczy<span , wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w§2 pkt 6b.

§4Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi<span , przysługuje na podstawie art. 27<span Prawa konsumenckiego<span prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34<span Prawa konsumenckiego<span .

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od<span momentu wydania rzeczy<span , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od<span umowy<span Konsument<span może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do<span Prawa konsumenckiego<span , na formularzu dostępnym pod adresem<span www.herbapis.pl/formularz<span e.php<span lub w innej formie zgodnej z<span Prawem konsumenckim<span .

 4. Sprzedający<span niezwłocznie potwierdzi<span Konsumentowi<span na e-mail (podany przy zawieraniu<span umowy<span i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy,<span umowa<span jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument<span ma obowiązek zwrócić rzecz<span Sprzedającemu<span niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument<span odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument<span nie ponosi kosztów<span dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.<span Prawa konsumenckiego<span .

 9. Konsument<span ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający<span niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez<span Konsumenta<span zwróci<span Konsumentowi<span wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli<span Konsument<span wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez<span Sprzedającego<span ,<span Sprzedający<span nie zwróci<span Konsumentowi<span dodatkowych kosztów zgodnie z art 33<span Prawa konsumenckiego<span .

 11. Sprzedający<span dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu<span płatności<span , jakiego użył<span Konsument<span , chyba że<span Konsument<span wyraźnie zgodził się na inny sposób<span płatności<span , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający<span może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od<span Konsumenta<span do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez<span Konsumenta<span dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi<span zgodnie z art 38<span Prawa konsumenckiego<span nie przysługuje p<span rawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi<span Sprzedający<span nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której<span przedmiotem świadczenia<span jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której<span przedmiotem świadczenia<span jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której<span przedmiotem świadczenia<span jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której<span przedmiotem świadczenia<span są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której<span przedmiotem świadczenia<span są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą<span Konsumenta<span przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5Rękojmia

 1. Sprzedający<span na podstawie art.<span 558§1<span Kodeksu cywilnego<span całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec<span Klientów<span z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający<span ponosi odpowiedzialność wobec<span Konsumenta<span na zasadach określonych w art. 556<span Kodeksu cywilnego<span i kolejnych za<span wady<span (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z<span Konsumentem<span jeżeli<span wada fizyczna<span została stwierdzona przed upływem roku od<span momentu wydania rzeczy<span , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na<span Konsumenta<span .

 4. Konsument<span j<span eżeli rzecz sprzedana ma<span wadę<span , może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że<span Sprzedający<span niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla<span Konsumenta<span wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez<span Sprzedającego<span albo<span Sprzedający<span nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. K<span onsument<span , może zamiast zaproponowanego przez<span Sprzedającego<span usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez<span Konsumenta<span jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez<span Sprzedającego<span , przy czym przy<span ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby<span Konsumenta<span inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument<span <span nie może odstąpić od<span umowy<span , jeżeli<span wada<span jest nieistotna.

 3. Konsument<span j<span eżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięcia<span wady.

 4. Sprzedający<span jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla<span Konsumenta.

 5. Sprzedający<span może odmówić zadośćuczynienia żądaniu<span Konsumenta<span , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,<span Konsument<span może żądać od<span Sprzedającego<span demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od<span Sprzedającego<span zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez<span Sprzedającego<span ,<span Konsument<span jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo<span Sprzedającego<span .

 7. Konsument<span ,<span który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt<span Sprzedającego<span dostarczyć rzecz wadliwą na<span a<span dres reklamacyjny,<span a jeżeli<span ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez<span Konsumenta<span byłoby nadmiernie utrudnione,<span Konsument<span obowiązany jest udostępnić rzecz<span Sprzedającemu<span w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez<span Sprzedającego Konsument<span jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo<span Sprzedającego<span .

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi<span Sprzedający<span , za wyjątkiem sytuacji opisanej w§5pkt 10.

 9. Sprzedający<span obowiązany jest przyjąć od<span Konsumenta<span rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedający<span w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądania usunięcia<span wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie<span Konsumenta<span .

 1. Sprzedający<span odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat<span od momentu wydania<span rzeczy<span Konsumentowi<span , a jeżeli<span przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku<span od momentu wydania<span rzeczy<span Konsumentowi<span .

 2. Roszczenie<span Konsumenta<span o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat<span od momentu wydania<span rzeczy<span Konsumentowi<span , a jeżeli<span przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku<span od momentu wydania<span rzeczy<span Konsumentowi<span .

 3. W przypadku, kiedy określony przez<span Sprzedającego<span lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od<span momentu wydania rzeczy Konsumentowi<span ,<span Sprzedający<span odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w§5 pkt15-17<span Konsument<span może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli<span Konsument<span żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących<span Konsumentowi<span z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących<span Konsumentowi<span , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za<span wady prawne<span rzeczy sprzedanej stosuje się§5 pkt15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym<span Konsument<span dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli<span Konsument<span dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy<span Konsument<span złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które<span Sprzedający<span nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli<span Sprzedający<span wadę podstępnie zataił.

 9. Sprzedający<span o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz<span Konsumenta<span wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez<span Konsumentów<span <span sklepu<span jest<span Sprzedający<span .

 2. Sprzedający<span zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.<span Kupujący<span podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe<span Sprzedającemu<span wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez<span Sprzedającego<span w celu realizacji złożonego zamówienia.<span Kupujący<span ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji<span zamówień<span przez<span sklep<span zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:<span www.herbapis.pl<span /privacy.php§7Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw<span Kupującego<span . Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem<span Sprzedający<span deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani<span Kupujący<span będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.<span Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla<span Kupującego<span w zakładce regulamin (<span www.herbapis.pl<span /regulations.php<span ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej<span Kupującego<span obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy<span Konsument<span uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje<span Sprzedającego<span o<span wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli<span Konsument<span wyrazi taką wolę,<span rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez<span Konsumenta<span . W<span ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 12.5 (Kraków, dnia 23.12.2014 r.)Przepisy wprowadzone w 2016 roku.
9 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR).
Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentemo możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php [6].

Regulamin jest dostępny w formacie PDF tutaj

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy jest dostępne w formacie PDF tutaj


Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w formacie PDF tutaj

Kontynuuj