Regulamin

Regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu Herb-Apis

Regulamin sklepu internetowego
Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.Zawarcie umowy pomiędzyKupującymaSprzedającymmoże nastąpić na dwa sposoby.

Kupującyma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy zeSprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adresSprzedającego(Herb-Apis Marek Żak, ul.Królewska 18, 30-045 Kraków).

W przypadku zrezygnowania przezKupującegoz możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN

§1Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków

 1. Cennik dostaw– znajdujące się pod adresemwww.herbapis.pl/koszty_wysylki.phpzestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków
e-mail: poczta@herbapis.pl
telefon: 12-423-32-31

 1. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona wcenniku dostawznajdującym pod adresemwww.herbapis.pl/koszty_wysylki.php

 2. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu– pojedyncza podstronasklepuzawierająca informacje o pojedynczymprodukcie.

 4. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca uSprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania,a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowymz dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca uSprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych wsklepieproduktówna podstawie wyborówKupującego.

 9. Kupujący– zarównoKonsument, jak iKlient.

 10. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowylubpunkt odbioruwskazane wzamówieniuprzezKupującego.

 11. Moment wydania rzeczy– moment, w którymKupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty zaprzedmiot umowyidostawęwymieniona pod adresemwww.herbapis.pl/koszty_wysylki.php

 13. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 14. Produkt –minimalna i niepodzielna ilośćrzeczy, która może być przedmiotemzamówienia, a która podana jest wsklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 15. Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotemumowy.

 16. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

 17. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przezSprzedającegowsklepie.

 18. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotemumowy.

 19. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresemwww.herbapis.pl, za pośrednictwem któregoKupującymoże złożyćzamówienie.

 20. Sprzedający:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków
NIP: 676-001-71-33, REGON: 350087145, GIODO: 106206

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=63154f55-4d2c-4373-b0d8-0e93c6ed0b3d
KONTO BANKOWE: 58 1140 2017 0000 4502 0353 2975

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji– podana nakarcie produktuliczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadkuKonsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadkuKupujących.

 4. Wada– zarównowada fizyczna, jak iwada prawna.

 5. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniuSprzedającyzapewniłKonsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którymKonsumentpoinformowałSprzedającegoprzy zawarciu umowy, aSprzedającynie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. zostałaKonsumentowiwydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przezSprzedającegolub osobę trzecią, za którąSprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przezKonsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej odSprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba żeSprzedającyzapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzjęKonsumentao zawarciuumowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciemumowy.

 6. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie– oświadczenie woliKupującegozłożone za pośrednictwemsklepuokreślające jednoznacznie: rodzaj i ilośćproduktów; rodzajdostawy; rodzajpłatności;miejsce wydania rzeczy, daneKupującegoazmierzające bezpośrednio do zawarciaumowypomiędzyKupującymaSprzedającym.

§2 Warunki ogólne


 1. Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczymusi znajdować się na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedającyjest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne odwad.

 4. Wszystkie ceny podawane przezSprzedającegowyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cenyproduktównie zawierają kosztudostawy, który określony jest wcenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, ajeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowieńumowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzeniazamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanegozamówienia, wysłanego do wskazanegomiejsca wydania rzeczywydrukowanych:dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedającyinformuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dlaproduktówznajdujących się wsklepie.

 8. Sprzedającynie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, aKupującyponiesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 9. SprzedającyzapewniaKupującemukorzystającemu zsystemupoprawność działaniasklepuw następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepuwww.herbapis.pl,należy je wszystkie wyłączyć.

 10. Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przezsklepw celu ułatwienia procesu składania kolejnegozamówienia. W tym celuKupującypowinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przezKupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.Kupującyma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta wsklepie.

 11. Sprzedającystosuje się dokodeksu dobrych praktyk.

§3Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożeniazamówieniaKupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie dokoszyka produktu;

  2. wybór rodzajudostawy;

  3. wybór rodzajupłatności;

  4. wybórmiejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie wsklepiezamówieniapoprzez użycie przycisku „TAK,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 3. ZawarcieumowyzKonsumentemnastępuje z chwilą złożeniazamówienia.

 4. RealizacjazamówieniaKonsumentapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, azamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłatyKonsumentana koncieSprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożeniazamówienia, chyba żeKonsumentnie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tymSprzedającego.

 5. ZawarcieumowyzKlientemnastępuje z chwilą przyjęciazamówieniaprzezSprzedającego, o czym informuje onKlientaw terminie do 48 godzin od złożeniazamówienia.

 6. RealizacjazamówieniaKlientapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciuumowy, azamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciuumowyi zaksięgowaniu wpłatyKlientana koncieSprzedającego.

 7. RealizacjazamówieniaKlientamoże być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartościzamówienialub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartościzamówienialub zgodySprzedającegona wysłaniezamówieniaza pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanieprzedmiotu umowynastępuje w terminie określonym nakarcieproduktu, a dlazamówieńzłożonych z wieluproduktóww najdłuższym terminie z określonych nakartachproduktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacjizamówienia.

 9. Zakupionyprzedmiot umowyjest wraz z wybranym przezKupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przezKupującegorodzajemdostawydo wskazanego przezKupującegowzamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w§2 pkt 6b.

§4Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni odmomentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu odumowyKonsumentmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 doPrawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresemwww.herbapis.pl/formularze.phplub w innej formie zgodnej zPrawem konsumenckim.

 4. Sprzedającyniezwłocznie potwierdziKonsumentowina e-mail (podany przy zawieraniuumowyi inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy,umowajest uważana za niezawartą.

 6. Konsumentma obowiązek zwrócić rzeczSprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsumentodsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsumentnie ponosi kosztówdostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.

 9. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedającyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przezKonsumentazwróciKonsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeliKonsumentwybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przezSprzedającego,Sprzedającynie zwróciKonsumentowidodatkowych kosztów zgodnie z art 33Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedającydokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobupłatności, jakiego użyłKonsument, chyba żeKonsumentwyraźnie zgodził się na inny sposóbpłatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedającymoże wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej odKonsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przezKonsumentadowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowizgodnie z art 38Prawa konsumenckiegonie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiSprzedającynie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w którejprzedmiotem świadczeniajest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w którejprzedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w którejprzedmiotem świadczeniajest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w którejprzedmiotem świadczeniasą rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w którejprzedmiotem świadczeniasą nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąKonsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5Rękojmia

 1. Sprzedającyna podstawie art.558§1Kodeksu cywilnegocałkowicie wyłącza odpowiedzialność wobecKlientówz tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedającyponosi odpowiedzialność wobecKonsumentana zasadach określonych w art. 556Kodeksu cywilnegoi kolejnych zawady(rękojmia).

 3. W przypadku umowy zKonsumentemjeżeliwada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku odmomentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa naKonsumenta.

 4. Konsumentjeżeli rzecz sprzedana mawadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba żeSprzedającyniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dlaKonsumentawymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przezSprzedającegoalboSprzedającynie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przezSprzedającegousunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przezKonsumentajest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przezSprzedającego, przy czym przyocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałbyKonsumentainny sposób zaspokojenia.

 2. Konsumentnie może odstąpić odumowy, jeżeliwadajest nieistotna.

 3. Konsumentjeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięciawady.

 4. Sprzedającyjest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dlaKonsumenta.

 5. Sprzedającymoże odmówić zadośćuczynienia żądaniuKonsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,Konsumentmoże żądać odSprzedającegodemontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać odSprzedającegozapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przezSprzedającego,Konsumentjest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwoSprzedającego.

 7. Konsument,który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na kosztSprzedającegodostarczyć rzecz wadliwą naadres reklamacyjny,a jeżelize względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przezKonsumentabyłoby nadmiernie utrudnione,Konsumentobowiązany jest udostępnić rzeczSprzedającemuw miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przezSprzedającego Konsumentjest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwoSprzedającego.

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosiSprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w§5pkt 10.

 9. Sprzedającyobowiązany jest przyjąć odKonsumentarzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedającyw terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądania usunięciawady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanieKonsumenta.

 1. Sprzedającyodpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch latod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi, a jeżeliprzedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem rokuod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi.

 2. RoszczenieKonsumentao usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch latod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi, a jeżeliprzedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem rokuod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy określony przezSprzedającegolub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat odmomentu wydania rzeczy Konsumentowi,Sprzedającyodpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w§5 pkt15-17Konsumentmoże złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeliKonsumentżądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługującychKonsumentowiz tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługującychKonsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawnerzeczy sprzedanej stosuje się§5 pkt15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którymKonsumentdowiedział się o istnieniu wady, a jeżeliKonsumentdowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczyKonsumentzłożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za któreSprzedającynie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeliSprzedającywadę podstępnie zataił.

 9. Sprzedającyo ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzeczKonsumentawykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przezKonsumentówsklepujestSprzedający.

 2. Sprzedającyzobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.Kupującypodając przy składaniu zamówienia swoje dane osoboweSprzedającemuwyraża zgodę na ich przetwarzanie przezSprzedającegow celu realizacji złożonego zamówienia.Kupującyma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacjizamówieńprzezsklepzostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:www.herbapis.pl/privacy.php§7Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawemSprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniKupującybędą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dlaKupującegow zakładce regulamin (www.herbapis.pl/regulations.php). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowejKupującegoobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedyKonsumentuzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformujeSprzedającegoowyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśliKonsumentwyrazi taką wolę,rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przezKonsumenta. Wostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 12.5 (Kraków, dnia 23.12.2014 r.)


Przepisy wprowadzone w 2016 roku.
9 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR).
Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentemo możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php [6].


Regulamin jest dostępny w formacie PDF tutaj


Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r. w formacie PDF tutaj


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy jest dostępne w formacie PDF tutaj


Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w formacie PDF tutaj

Kontynuuj

Kontakt ze sklepem

 •    + 123 801 000
 •    + 12 423 32 31
 •  poczta małpka herbapis kropka pl

Herb-Apis lokalnie


Zapraszamy na zakupy do sklepu
zielarsko-medycznego
przy ul.Królewskiej 18 w Krakowie
Informacje lokalne »

Bezproblemowy dojazd komunikacją miejską.
Tramwaj - należy wysiąść na przystanku "Urzędnicza"
Autobus - należy wysiąść przy Placu Inwalidów.

Nabliższy parking na ul.Konarskiego lub ul.Józefitów.

Z każdej strony blisko! Odległości (na piechotę):

Plac Inwalidów 260m / 3 min.

AGH 650m / 8 min.

UR 850m / 11 min.

UP 1,1km / 13 min.

PK 1,2km / 15 min.

Stadion Wisły 1,3km / 16 min.

Rynek Główny 1,5km / 18 min.