Regulamin

Regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu Herb-Apis

Regulamin sklepu internetowego
Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.Zawarcie umowy pomiędzyKupującymaSprzedającymmoże nastąpić na dwa sposoby.

Kupującyma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy zeSprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adresSprzedającego(Herb-Apis Marek Żak, ul.Królewska 18, 30-045 Kraków).

W przypadku zrezygnowania przezKupującegoz możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN

§1Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków

 1. Cennik dostaw– znajdujące się pod adresemwww.herbapis.pl/koszty_wysylki.phpzestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków
e-mail: poczta@herbapis.pl
telefon: 12-423-32-31

 1. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona wcenniku dostawznajdującym pod adresemwww.herbapis.pl/koszty_wysylki.php

 2. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu– pojedyncza podstronasklepuzawierająca informacje o pojedynczymprodukcie.

 4. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca uSprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania,a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowymz dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca uSprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych wsklepieproduktówna podstawie wyborówKupującego.

 9. Kupujący– zarównoKonsument, jak iKlient.

 10. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowylubpunkt odbioruwskazane wzamówieniuprzezKupującego.

 11. Moment wydania rzeczy– moment, w którymKupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty zaprzedmiot umowyidostawęwymieniona pod adresemwww.herbapis.pl/koszty_wysylki.php

 13. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 14. Produkt –minimalna i niepodzielna ilośćrzeczy, która może być przedmiotemzamówienia, a która podana jest wsklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 15. Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotemumowy.

 16. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

 17. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przezSprzedającegowsklepie.

 18. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotemumowy.

 19. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresemwww.herbapis.pl, za pośrednictwem któregoKupującymoże złożyćzamówienie.

 20. Sprzedający:

Herb-Apis Marek Żak
ul.Królewska 18
30-045 Kraków
NIP: 676-001-71-33, REGON: 350087145, GIODO: 106206

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=63154f55-4d2c-4373-b0d8-0e93c6ed0b3d
KONTO BANKOWE: 58 1140 2017 0000 4502 0353 2975

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji– podana nakarcie produktuliczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadkuKonsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadkuKupujących.

 4. Wada– zarównowada fizyczna, jak iwada prawna.

 5. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniuSprzedającyzapewniłKonsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którymKonsumentpoinformowałSprzedającegoprzy zawarciu umowy, aSprzedającynie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. zostałaKonsumentowiwydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przezSprzedającegolub osobę trzecią, za którąSprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez (..)

  6. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w formacie PDF https://www.herbapis.pl/pub/regulamin.pdf

Kontynuuj

Kontakt ze sklepem

 •    + 123 801 000
 •    + 12 423 32 31
 •  poczta małpka herbapis kropka pl

Herb-Apis lokalnie


Zapraszamy na zakupy do sklepu
zielarsko-medycznego
przy ul.Królewskiej 18 w Krakowie
Informacje lokalne »

Bezproblemowy dojazd komunikacją miejską.
Tramwaj - należy wysiąść na przystanku "Urzędnicza"
Autobus - należy wysiąść przy Placu Inwalidów.

Nabliższy parking na ul.Konarskiego lub ul.Józefitów.

Z każdej strony blisko! Odległości (na piechotę):

Plac Inwalidów 260m / 3 min.

AGH 650m / 8 min.

UR 850m / 11 min.

UP 1,1km / 13 min.

PK 1,2km / 15 min.

Stadion Wisły 1,3km / 16 min.

Rynek Główny 1,5km / 18 min.